2002

Групацијата Uralita го купува деловното работење со изолациони материјали од Pfleiderer