CAD детали

за Македонскиот пазар немаме подготвено CAD детали со описи на македонски јазик. Тука ви нудиме можност да ги прегледувате и преземате CAD деталите наменети за српскиот пазар.

CAD детали

Деталите ја прикажуваат најчестата употреба на изолациски материјали URSA во градежништвото.

 

Деталите се разделени според следниве категории:

 

1. КРОВ

А. кос кров

Б. рамен кров

В. акустичен кос кров

 

2. СУВОМОНТАЖНА КОНСТРУКЦИЈА

А. плафон над подрум

Б. плафон меѓу простории

В. акустичен плафон меѓу простории

Г. плафон кон ладен непреоден простор

Д. акустичен плафон кон ладен непреоден простор

Ѓ. плафон кон ладен преоден простор

Е. акустичен плафон кон ладен преоден простор

Ж. преграден ѕид

 

3. НАДВОРЕШЕН ЅИД

А. проветрена фасада

Б. непроветрена фасада

В. брвнара

Г. подрумски ѕид

 

4. ХОРИЗОНТАЛНА КОНСТРУКЦИЈА

А. на теренот

Б. над ладен подрум

В. меѓу загревани простории

Г. на ладен кров

Д. над отворен простор

 

Отвори ја страницата со детали