ursa-innenwand-1488190666.png

Внатрешни ѕидови

Сувата градба нуди различни можности за слободно и флексибилно дизајнирање на просториите. Таму нема појава на влажност на градежен материјал. Со лесните преградни ѕидови може да се изведат тесни конструкции што ги исполнуваат високите барања за звучна изолација и заштита од пожар. Филцот за преградни ѕидови на URSA е незапалив. 

Внатрешни ѕидови

За конструкција на ѕидови од лесна градба обично се користат метални профили или дрвени греди. Дрвените носачи може да ги преземаат статички товари како носечки ѕидови. Бидејќи ширината на филцовите за преградни ѕидови, на изолационите плочи за дрвени конструкции и на филцовите за дрвени рамки на URSA се фабрички усогласени со вообичаените димензии на мрежата, тие може да се вградат помеѓу носачите практично без сечење. Секогаш се препорачува целосно полнење, а за тоа не е потребно дополнително прицврстување.

Обработка

1. Формирање на потконструкцијата со носачи

Поставување на носачите со заптивки на споевите по цела должина. Димензија на мрежа 625 mm.

 

2. Еднострана опшивка

Еднострана опшивка на потконструкцијата со носачи.

Упатство: Да се внимава на инсталацијата на приклучоци за напојување, електрична инсталација и сл.

 

3. Вградување на изолациониот материјал

Кај метални профили со ширина од 625 mm: Монтажа на филц за преградни ѕидови и изолациони плочи за дрвена конструкција.

Кај ѕидови со дрвени носачи со ширина од 575 mm: монтажа на филц за дрвени рамки

Дебелина на профилот = дебелина на изолацијата

 

4. Исечете

Упатство: Да се внимава на монтажа без фуги за оптимална звучна изолација.

 

5. Префабрикувана опшивка

Префабрикувана опшивка на потконструкцијата со носачи со полнење и грундирање.

 

Совет

Бројот и дебелината на спојниците се утврдува согласно барањата (звучна изолација, заштита од пожар).

 

За да се избегне појавата на штети од влага, секогаш е потребно да се предвиди парна брана кај изолацијата на ѕидовите, што ги преградуваат просториите со различна температура и/или влажност.

 

За да се постигне најдобрата звучна изолација потребно е целиот празен простор помеѓу облогите на ѕидовите од лесна градба да се исполнат со изолационен материјал.