ursa-auenwand-1488190677.png

Надворешни ѕидови

Покрај кровот, надворешните ѕидови на објектот се површините со најголем потенцијал за подобрување на енергетската ефикасност. За да се избегне загуба на топлина и енергија тие треба да бидат оптимално изолирани за да обезбедите удобност во вашиот дом и во зима и во лето. Природните изолациони материјали од минерална волна се докажаа како најсоодветни за постигнување на таа цел.

Предности на изолацијата од надворешна страна

  • Ниски температурни варијации (без оптоварување) во носечкиот ѕид
  • Се одржува капацитетот на ѕидот за складирање топлина, значително намалување на топлинските мостови
  • Точката на росење е во топлинската изолација, нема кондензација во напречниот пресек на носечкиот ѕид
  • Без кондензација на внатрешната површина на ѕидот во областа на конструктивните (промена на материјалот) или геометриските (надворешни агли на објектот) топлински мостови, се избегнува ризикот од создавање на мувла

Предности на изолацијата на надворешните ѕидови

  • Огромен потенцијал за заштеда на енергија преку изолацијата на надворешниот ѕид, затоа што најголемата загуба на енергија настанува преку обвивката на објектот
  • Само со топлинска изолација на надворешните ѕидови може да се постигне целта за климатски неутрална средина во објектот

Принципи за изолација на надворешните ѕидови

  • Надворешната изолација треба да има предност пред внатрешната изолација. Ако тоа не е можно, внатрешната изолација е подобра отколку никаква изолација.
  • Нема зголемување на влажноста во ѕидот и
  • соодветна заштита од дожд од надворешната страна.
  • Конструкција непропустлива на воздух и редуцирање на топлинските мостови.

Вентилираните фасади се докажаа како квалитетни со години кај новите градби и при модернизацијата на старите објекти. Тие претставуваат класичен случај на надворешен ѕид со топлинска изолација на градежно-физички „точната“ надворешна страна и дополнителна заштита од надворешните влијанија. Тоа е технички најсигурната конструкција на надворешен ѕид со најмал ризик за појава на штети.

Уште

Кај конструкциите од дрвена рамка/древни панели носечките делови и деловите за укрутување се комбинирани во една компонента. Со вообичаено осовинско растојание од 62,5 cm стандардизираните квадратни греди се коваат или зашрафуваат на носечка конструкција. Овие рамки ќе се укрутат дури по монтажата на дрвен материјал и/или материјал од гипс и заедно ќе претставуваат стабилна плоча со што се мултиплицира носивоста на поединечните компоненти.

Уште

Двојните индустриски фасади во најголема мера се градат како челична конструкција брзо и евтино. Поради малите трошоци за одржување и големата флексибилност во проектирањето, кај индустриските објекти таквите фасади од лесна града се многу застапени. Изолацијата од минерална волна на URSA со стандардизирани димензии гарантира оптимална топлинска изолација, заштита од влага, звучна изолација и заштита од пожар. 

Уште