URSA TERRA

Plus 68Ph

Целосно водоотпорна (хидрофобна), незапалива изолациона плоча од минерална волна за топлинска и звучна изолација на дрвени конструкции.

ursa-plus68ph-1533031901.jpg

Опсег на примена

Кос кров

 • Изолација помеѓу роговите и изолација под роговите

 

Надворешен ѕид

 • Дрвени потконструкции и дрвени рамки
 • Проветрувани и вентилирани фасади под облога
 • Изолација на двослојни ѕидови
 • Изолација на преградни ѕидови на објекти

 

Внатрешен ѕид

 • Системи за сува градба 625 mm

Техничка информација

Код за идентификација: MW-EN 13162-T3-DS(70,-)-MU1-WL(P)-AFr5

 Вид на производ според ÖNORM B 6000: MW-W

 Карактеристики

 • Номинална вредност на топлинска спроводливост λD = 0,034 W/mK
 • Реакција на пожар – Еврокласа А1 (незапалива)
 • Извонредна звучна изолација Afr ≥ 5
 • Целосно хидрофобна
 • Порозна

Сертификати

Превземања

(PDF 0,3 Mb)