ursa-terra-1533031817.jpg

URSA
TERRA

Подредување на производите

URSA TERRA, новата зелена минерална волна е развиена за да ги задоволи највисоките барања за звучна изолација. Таа се карактеризира со својства на влакната со отворена, константна и еластична структура, која е условена од минералните компоненти. Полукрутите, водонепропустливи плочи од минерална волна URSA TERRA се третирани со специјални терморегулациски смоли и поради тоа имаат посебни перформанси при употребата кај сувомонтажни ѕидови и фасади.

Целосно водоотпорна (хидрофобна), незапалива изолациона плоча од минерална волна за топлинска и звучна изолација на дрвени конструкции.

Уште