Отпечаток

Претпријатие URSA SLOVENIJA, производство на стаклена волна д.o.o.,

седиште: Повхова улица 2, 8000 Ново место, регистрирано во регистерот на претпријатија во Ново место, Словенија

 

URSA SLOVENIJA d.o.o.
Povhova 2
8000 Novo mesto
Slovenija
Тел. централа: +386 7 39 18 300
Факс: +386 7 39 18 443
е-маил: assistance.makedonija@ursa.com

 

Контакт
Иво Стоименов
мобител: +389 70 331 302
е-маил: ivo.stoimenov@ursa.com