Најнови вести

Со слоганот „URSA goes green“ сакаме да ја нагласиме поголемата свест на нашите клиенти при изборот на подобри изолациони материјали.

Уште

Контакти со печатот

URSA SLOVENIJA d.o.o.
Povhova 2
8000 Novo mesto
Slovenija
Тел. централа: +386 7 39 18 300
Факс: +386 7 39 18 443
е-маил: assistance.makedonija@ursa.com