ursa-flachdach-1488190617.png

Равни покриви

Најчесто рамните кровови се изведени како „топол кров“, кај кој хидроизолацијата на кровот (на пр. со чакал) претставува горниот функционален слој на кровната конструкција. Слојот е изложен на екстремни температурни флуктуации и/или УВ зрачење, кои може да доведат до ослабување на хидроизолацијата поради замор на материјалот.

Превртениот кров претставува посебна форма на рамен кров. Формата на конструкцијата спаѓа во топли кровови, а името е изведено од обратната изведба од конструкциите за рамен кров.

Уште