Први достигнувања и развој на меѓународниот пазар (1988 - 1995)