2007

100 години Uralita, нова фабрика за XPS во Русија и понатамошно зголемување на капацитетите