Пливачки под

Оптималната изолација на подот придонесува за поголема удобност. Изолацијата овозможува одвојување на естрихот од соседните компоненти, така што тој „плива“ на изолацијата. Поради еластичноста на минералната волна, таа има многу добри својства на звучна изолација (изолација од ударен звук). Освен тоа, со плочите се подобрува и топлинската изолација.

Пливачки под

Поради својата особено добра динамичка крутост, плочите за изолација од ударен звук на URSA перфектно ја апсорбираат бучавата што доаѓа од горе. Истовремено, благодарение на нивната огромна издржливост на притисок, тие се соодветни и за поголеми оптоварувања. Помеѓу подот и естрихот таа истовремено обезбедува и топлинска изолација со што се штеди енергија.

 

Динамичка крутост s’ (MN/m3) SDi

Динамичката крутост ги опишува „апсорбирачките“ својства на изолацијата од ударен звук. Колку е помала динамичката крутост, толку е подобра звучната изолација.

 

Компресибилност CPi

Компресибилноста за плочите за изолација од ударен звук од класа Т6 и Т7 се утврдува како разликата помеѓу dL и dB. Од класата СР може според EN 13162 табела 4 да се утврди максималното оптоварување на естрихот.

 

Степен на оптоварување на естрих – компресибилност c

CP5 ≤ 2,0 kPa ≤ 5 mm
CP4 ≤ 3,0 kPa ≤ 4 mm
CP3 ≤ 4,0 kPa ≤ 3 mm
CP2 ≤ 5,0 kPa ≤ 2 mm

 

Предности

  • мала динамичка крутост до ≤ 7 MN/m3
  • мала топлинска спроводливост λD-вредност: 0,032 W/mK
  • висока отпорност на притисок (TEP = CP3; TSP = CP5)